top of page
Grand Opening Board

Small Business
Insurance

Small business insurance is exactly what it sounds like insurance designed for small businesses like yours. Different policies protect against different risks, such as fires, theft, and lawsuits brought by customers or employees.

Ti biznis yo se kolòn vètebral ekonomi an, men yo tou patikilyèman vilnerab a evènman inatandi ak pèt. Sa yo ka gen ladan dezas natirèl, aksidan, ak reklamasyon responsablite, ki ka gen yon enpak enpòtan sou operasyon yo ak estabilite finansye. Pou adrese bezwen sa a, NESTOLS pral ofri opsyon kouvèti asirans pou Ti Biznis ki fèt pou ede pwoteje ti biznis yo kont risk sa yo.

 

Opsyon kouvèti asirans pou Ti Biznis NESTOLS yo personalizable, sa vle di yo ka adapte pou satisfè bezwen inik chak kliyan. Kouvèti sa a pral pwoteje ti biznis yo kont yon seri risk tankou domaj pwopriyete, reklamasyon responsablite, ak entèripsyon biznis. Li pral ede ti biznis yo retabli de evènman inatandi epi minimize enpak finansye evènman sa yo.

 

Pa egzanp, si yon ti biznis sibi domaj nan pwopriyete yo kòm konsekans yon katastwòf natirèl, kouvèti asirans ti biznis NESTOLS la ka ede kouvri depans pou reparasyon oswa ranplasman. Si yon ti biznis ap fè fas ak yon reklamasyon responsablite, pwoteksyon NESTOLS ka ede kouvri frè legal yo ak nenpòt règleman oswa jijman yo ka bay. Si yon ti biznis oblije fèmen tanporèman akòz evènman inatandi, tankou yon pandemi, kouvèti asirans NESTOLS la ka ede kouvri depans pou pèdi revni ak salè anplwaye yo.

 

 

 

Anplis de pwoteksyon finansye, opsyon kouvèti asirans pou Ti Biznis NESTOLS yo gen ladan tou aksè a asistans ak sipò ekspè. Sa gen ladann asistans pou ranpli reklamasyon, reprezantasyon legal, ak konsèy sou fason pou anpeche pèt nan lavni.

 

Opsyon kouvèti asirans pou Ti Biznis NESTOLS yo fèt pou yo abòdab ak fleksib, sa ki fè yo aksesib pou ti biznis tout gwosè ak tout bidjè. Kouvèti sa a ka ede ti biznis yo diminye risk yo, pwoteje byen yo, epi kenbe estabilite finansye yo.

 

An jeneral, opsyon kouvèti asirans pou ti biznis NESTOLS yo se yon zouti valab pou ti biznis yo. Lè yo bay pwoteksyon asirans Customized ak asistans ekspè, kouvèti sa a ka ede ti biznis yo navige evènman inatandi ak minimize enpak finansye nan evènman sa yo.

 

Opsyon kouvèti asirans pou ti biznis NESTOLS yo kapab bay pwopriyetè ti biznis yo lapè tou. Avèk konesans ke biznis yo pwoteje kont evènman inatandi, pwopriyetè ti biznis yo ka konsantre sou grandi biznis yo ak reyalize objektif yo. Sa a ka patikilyèman enpòtan pou ti biznis ki gen resous limite epi ki pa gen mwayen pou pran plis risk finansye.

 

Anplis de sa, lè yo ofri kouvèti asirans pou ti biznis, NESTOLS ka ede sipòte kwasans ak siksè ti biznis yo. Ti biznis yo enpòtan anpil pou ekonomi an, epi bay yo pwoteksyon yo bezwen yo ka ede asire dirab alontèm yo. Sa a, nan vire, ka ede kreye travay, kondwi kwasans ekonomik, epi kontribye nan byennèt jeneral kominote yo.

 

Anplis de sa, opsyon kouvèti asirans pou Ti Biznis NESTOLS yo ka ede ti biznis yo vin gen konfyans ak kredibilite ak kliyan yo tou. Lè yo demontre ke yo gen kouvèti asirans an plas, ti biznis yo ka montre ke yo angaje yo bay yon anviwònman an sekirite ak sekirite pou kliyan yo. Sa a ka ede ogmante lwayote kliyan ak atire nouvo kliyan, ki ka kritik pou siksè nan ti biznis yo.

 

An jeneral, opsyon kouvèti asirans pou ti biznis NESTOLS yo se yon zouti valab pou ti biznis yo. Lè yo bay pwoteksyon asirans Customized, asistans ekspè, ak lapè nan tèt ou, kouvèti sa a ka ede ti biznis yo bese risk yo, pwoteje byen yo, epi kenbe estabilite finansye yo.

Kontakte nou

Mèsi pou soumèt!

bottom of page