top of page
Auto Insurance.jpg
Auto Insurance.jpg

Auto Insurance 

Auto insurance (also known as car insurance, motor insurance, or vehicle insurance) is insurance for cars, trucks, motorcycles, and other road vehicles. Its primary use is to provide financial protection against physical damage or bodily injury resulting from traffic collisions and against liability that could also arise from incidents in a vehicle. Vehicle insurance may additionally offer financial protection against theft of the vehicle, and against damage to the vehicle sustained from events other than traffic collisions, such as keying, weather or natural disasters, and damage sustained by colliding with stationary objects. The specific terms of vehicle insurance vary with legal regulations in each region.

NESTOLS pral ofri yon varyete opsyon kouvèti asirans oto pou satisfè bezwen chofè endividyèl yo ak biznis yo. Opsyon sa yo gen ladan pwoteksyon responsablite, pwoteksyon kolizyon, pwoteksyon konplè, pwoteksyon aksidan pèsonèl, ak pwoteksyon otomobilis ki pa gen asirans/ki pa gen ase asirans.

 

Kouvèti responsablite obligatwa nan pifò eta yo epi li bay pwoteksyon nan ka ou responsab pou yon aksidan ki lakòz blesi oswa domaj pwopriyete a yon lòt pati. Anjeneral, li kouvri depans medikal, salè pèdi, ak domaj pwopriyete.

 

Kouvèti kolizyon se opsyonèl epi li kouvri domaj nan machin ou an ka ta gen yon aksidan, kèlkeswa moun ki responsab. Sa gen ladann kolizyon ak yon lòt machin oswa objè, tankou yon pye bwa oswa yon bilding.

 

Kouvèti konplè se opsyonèl tou epi li kouvri domaj nan machin ou ki pa koze pa yon kolizyon, tankou vòl, vandalism, ak dezas natirèl.

 

Pwoteksyon aksidan pèsonèl (PIP) kouvri depans medikal pou ou menm ak pasaje ou yo si ou blese nan yon aksidan, kèlkeswa ki moun ki responsab.

           

Kouvèti otomobilis ki pa gen asirans/ki pa gen ase asirans bay pwoteksyon si w enplike nan yon aksidan ak yon chofè ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans pou kouvri domaj yo.

 

NESTOLS travay ak yon rezo founisè asirans pou ofri tarif konpetitif ak opsyon pwoteksyon personnalisable pou satisfè bezwen inik chak kliyan. Konpayi an bay tou sipò pou reklamasyon 24/7 ak sèvis kliyan pou asire ke kliyan yo ka fasilman jwenn asistans ak sipò lè sa nesesè. An jeneral, opsyon asirans oto NESTOLS bay lapè ak pwoteksyon finansye pou chofè yo ak biznis yo.

Anplis opsyon kouvèti asirans oto estanda yo, NESTOLS ofri tou kouvèti adisyonèl ki ka bay plis pwoteksyon pou chofè yo ak machin yo. Gen kèk nan kouvèti siplemantè yo enkli asistans bò wout, ranbousman machin lokasyon, ak asirans espas.

 

Asistans bò wout la bay asistans nan ka yon pann, kawotchou plat oswa lòt pwoblèm mekanik pandan w sou wout la. Sa a ka gen ladan sèvis tankou remorquage, jump-start, ak livrezon gaz.

 

Ranbousman machin pou lokasyon an kouvri pri yon machin lokasyon pandan y ap repare oswa ranplase machin ou apre yon aksidan.

 

Asirans Gap fèt pou kouvri diferans ki genyen ant valè lajan kach aktyèl machin ou an ak kantite lajan ou dwe sou yon prè oswa yon lokasyon machin. Sa a ka itil espesyalman si yo totalize machin ou oswa yo vòlè li.

 

NESTOLS ofri tou rabè pou abitid kondwi an sekirite, tankou kondwi san aksidan ak konplete kou kondwi defansiv. Anplis de sa, konpayi an ofri rabè pou pake asirans oto ak lòt kalite asirans, tankou asirans kay oswa biznis.

 

An jeneral, NESTOLS fè efò pou l bay yon kouvèti asirans oto konplè ki personnalisable, abòdab, ak sipò ak sèvis kliyan ekselan.

 

Nan NESTOLS, nou konprann ke chak kliyan gen bezwen inik ak risk lè li rive kouvèti asirans. Se poutèt sa nou travay kole kole ak kliyan nou yo pou idantifye risk espesifik yo epi bay opsyon pwoteksyon pèsonalize ki satisfè bezwen yo. Nou kwè ke kliyan nou yo ta dwe gen lapè nan tèt ou ki vini ak konnen yo gen bon kouvèti asirans an plas pou pwoteje byen yo ak biznis yo.

 

Nou anplwaye yon ekip pwofesyonèl asirans ki gen eksperyans ak konesans ki devwe pou ede kliyan nou yo pran desizyon enfòme sou kouvèti asirans yo. Ekip nou an resevwa fòmasyon pou poze bon kesyon yo epi rasanble enfòmasyon ki nesesè pou asire kliyan nou yo gen bon pwoteksyon an plas. Nou pran tan pou eksplike opsyon pwoteksyon yo epi fè rekòmandasyon ki baze sou bezwen inik kliyan nou yo.

 

Anplis bay opsyon pwoteksyon pèsonalize, nou tou itilize teknoloji pou senplifye aplikasyon asirans lan ak pwosesis reklamasyon an. Platfòm sou entènèt nou an pèmèt kliyan yo fasil aplike pou kouvèti asirans epi fè reklamasyon sou entènèt. Pwosesis senp sa a bay kliyan nou yo yon eksperyans san pwoblèm ak pratik.

Kontakte nou

Mèsi pou soumèt!

bottom of page